مسئولان سازمانهای وابسته در استان
تملیکی
1389/6/3 چهارشنبه   سیدرضا حسام -رئیس سازمان جمع آوری وفروش اموال تملیکی
 
 
 
 
 
 
 
سوابق تحصيلي 
- لیسانس مدیریت بازرگانی
سوابق كاري 
- جهاد سازندگی استان خوزستان - سازمان اموال تملیکی بوشهر - سازمان اموال تملیکی بندرعباس - سازمان اموال تملیکی لرستان
 

نشانی وب سایت :     www.tamliki.ir
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
^