شنبه 23 مرداد 1389
مشکلات وتنگناهای استان :
 
  1. عقب ماندگی سرمایه گذاری دردوران جنگ تحمیلی وهمچنین آثار منفی آن در دوران بازسازی
  2. عدم استقبال بخش خصوصی ازسرمایه گذاری دربخش صنعت به دلیل ریسک بالای سرمایه گذاری دراین استان
  3. محدودیت دروجود مراکز اطلاع رسانی دربخش صنعت
  4. عدم ارتباط مؤثر صنعتگران وسرمایه گذاران با مراکز علمی
  5. عدم حمایت مناسب سیستم بانکی از ارائه تسهیلات بانکی به سرمایه گذاران صنعتی
  6. نرخ بالای هزینه های خدمات زیر بنایی مانند(آب،برق،سوخت و...)
  7. کثرت عوارض وصولی ازتولیدات صنعتی
 
امتیاز دهی
 
 

^