شنبه 23 مرداد 1389
 
ردیف نام ونام خانوادگی سمت تلفن مستقیم تلفن داخلی فاکس
1 مسعود صدری رئیس سازمان 35537140
35537141
400 35532400
35532401
2 کوروش منجزی معاون پشتیبانی 35537140
35537141
401 35532400
35532401
3 ادیب زرگانی معاون هزینه 35537140
35537141
200 35532400
35532401
4 عبدالقاسم غوابش معاون اقتصادی 35537335 309 35532400
35532401
5 علیرضا داوودی ذیحساب 35537331 402 35537331
6 جاسم کاکا رئیس واحد اقتصادی 35537335 307 35532400
35532401
7 علی قطبی زاده رئیس قسمت خرانه 35535563 203 35535563
8 سجاد احمدی رئیس اداره اموال 35537332 107 35537332
9 جلیل قماشی رئیس واحد تمرکز 35535551 102 35537332
10 حمید سعیدی رئیس اموراداری 35535550 51 35535550
11 شیدا ترابی رئیس واحدنظارت مالی 35535563 202 35532400
35532401
12 نازیلا بقال زاده رئیس گروه فناوری 35545285 405 35532400
35532401
نشانی : اهواز- خ 10 پادادشهر – سازمان اموراقتصادی ودارایی استان خوزستان
 
 
امتیاز دهی
 
 

^