پیوندها

آشنایی وتماس با اداره اموال
اموال بخش عظیمی از دارایی‌های دولت را در ایران تشکیل می‌دهد. به طوری که هر ساله مبالغ هنگفتی از بودجه عمومی کشور صرف خرید و جایگزینی آنها می‌گردد. تنوع زیاد در اموال و گستردگی در حجم عملیات آنها باعث گردیده سیستم اموال دولتی از مشخصات منحصر به فردی برخوردار باشد. به طوری که با استفاده از این سیستم می‌توان ضمن حفظ و نگهداری سوابق اموال از صرف وقت و هزینه‌ زیاد برای ثبت سوابق مالی و انعکاس آنها در صورت‌های مالی و بودجه جلوگیری نمود.
اداره اموال اوراق و بهادار به عنوان نماینده اداره کل اموال و اوراق بهادار دولتی وزارت امور اقتصادی بر اساس شرح وظایف خود که عمدتا ناشی از قانون محاسبات عمومی خصوصا فصل پنجم آن و همچنین قوانین و مقررات و آئین نامه های مرتبط با قانون محسابات عمومی است، نسبت به ارائه خدمات اموالی به دستگاه های اجرایی اقدام می نماید.
اداره کل اموال دولتی و اوراق بهادار زیر مجموعه معاونت نظارت مالی و خزانه داری کل کشور در وزارت امور اقتصادی ودارایی است. همچنین اداره اموال و اوراق بهادار زیر مجموعه معاونت نظارت مالی و خزانه معین استان در اداره کل امور اقتصادی ودارایی استان ها می باشد.
امور جاری در اداره اموال عمدتا شامل کنترل حساب اموال غیر مصرفی و در حکم مصرفی، خودروهای دولتی، اوراق بهادار، اموال غیر منقول و سایر امور متفرقه نظیر انتخاب کارشناسان رسمی، شرکت در جلسات مرتبط و .... است.
برخی از وظایف اداره اموال و اوراق بهادار :
·         دریافت صورتحساب های اموال رسیده و فرستاده از دستگاه های اجرایی مشمول آئین نامه اموال دولتی ، به منظور نظارت و تمرکز حساب اموال بررسی آنها و نهایتاً اعلام وصول و یا واخواهی آن .
·         دریافت فهرست اموال منقول غیر مصرفی دستگاه های اجرایی استان که در اجرای مواد 107 و 108 قانون محاسبات عمومی کشور به ادارات و سازمان ها و شرکت هایی که 100% سهام آنها متعلق به دولت است ، انتقال می یابد و بررسی و مطابقت آن ها با سوابق مربوط و صدور موافقت موضوع مواد مذکور.
·         دریافت فهرست اموال امانی موضوع ماده 110 قانون محاسبات عمومی کشور از دستگاه تحویل گیرنده مال و پیگیری لازم جهت اعاده آن ها پس از موعد مقرر در صورت جلسه تحویل.
·         دریافت فهرست اموال اسقاط و مازاد بر نیاز که دستگاه های دولتی استان در اجرای ماده 112 قانون م . ع. ک بفروش می رسانند و بررسی مدارک احراز مالکیت و مجوز فروش و نتیجتاً اعلام اطلاع از فروش و یا واخواهی آنها.
·         دریافت فهرست موجودی پایان سال انبار ادارات و سازمان های دولتی در استان و بررسی و مطابقت آن با دفاتر و مدارک و موجودی عینی انبار
·         دریافت صورتجلسه تحویل و تحول بین امنای اموال به همراه فهرست اموال تحویلی و بررسی مطابقت آن با سوابق و درصورت وجود کسری در اموال پیگیری لازم تا حصول نتیجه
·         نظارت دقیق بر اجرای صحیح مقررات مربوط ، در انتصاب امنای اموال
·         رسیدگی به درخواست حذف اموال از آمار اموال سازمان ها و ادارات دولتی در سطح استان ، بررسی و مطابقت مدارک حذف با مقررات و قوانین مربوطه و در صورت تائیدآن ها ، اعلام اطلاع به دستگاه ذیربط برابر ماده 35 آئین نامه اموال دولتی.
·         نظارت دقیق بر اجرای مواد 38 و 39 آئین نامه اموال دولتی ، زمانی که اموال دولتی به هر علتی از بین میروند.
·         دریافت فهرست و مشخصات اموال غیر منقول دولت از سازمان ها و ادارات دولتی در سطح استان و پیگیری لازم جهت دریافت اصل اسناد مالکیت به اداره کل اموال دولتی مطابق دستور العمل ماده 123 قانون م . ع. ک .
·         پیگیری های لازم در موارد اصلاح اسناد مالکیت اموال غیر منقول دولت برابر ماده 26 آئین نامه اموال دولتی.
·         تحویل انواع تمبر مالیاتی ، دادگستری و متفرقه به اداره کل دادگستری و اداره کل آموزش و پرورش و اداره کل امور مالیاتی.
·         تحویل انواع اوراق ثبتی به اداره کل ثبت اسناد و املاک استان .
·         نظارت بر اجرای صحیح قانون نحوه استفاده از اتومبیل های دولتی و فروش اتومبیل های زائد مصوب 1358 شورای انقلاب اسلامی و آئین نامه اجرایی آن توسط دستگاه های اجرایی استان.
·         اعزام بازرس به ادارات و سازمان های دولتی در اجرای ماده106 قانون محاسبات عمومی کشور به منظور بررسی، موجودی تنظیم حساب ، نحوه حفظ و حراست اموال دولت و اجرای صحیح مقررات و قوانین مربوط به اموال دولتی ، راهنمایی امنای اموال و رفع مشکلات اموالی آنان.
 
تماس با اداره اموال و اوراق بهادار:
دستگاههای اجرایی در حال حاضر برای دریافت خدمات و یا نظر کارشناسی و همچنین پیگیری مکاتبات و امور در جریان خود، می توانند به استفاده از اطلاعات زیر با اداره اموال و اوراق بهادار اداره کل امور اقتصادی ودارایی خوزستان تماس برقرار نمایند:
نشانی: اهواز.پادادشهر.خیابان دهم. اداره کل امور اقتصادی ودارایی خوزستان. طبقه همکف. اداره اموال و اوراق بهادار.
تلفن: 35530180 – 35530170 – 35530180
فاکس: 35532400
رئیس اداره اموال و اوراق بهادار: داخلی 107
کارشناس خودروهای دولتی (کمیسیون های ماده2): داخلی 119
کارشناس خودروهای دولتی (شماره گذاری، تعویض پلاک و صدور سند): داخلی 112
کارشناس اموال منقول: داخلی 112
کارشناس اسناد مالکیت: داخلی 109
کارشناس اموال غیر منقول: داخلی 108
بازرس اداره اموال: داخلی 115
کارشناس اوراق بهادار: داخلی 115
کارشناس امور تعیین کارشناسان رسمی: داخلی 115
کلیه حقوق این پورتال متعلق به وزارت امور اقتصادی و دارایی می باشد
^