پیوندها

متون عمومي
کلیه حقوق این پورتال متعلق به وزارت امور اقتصادی و دارایی می باشد


توجه : جهت باز کردن فایلهای فشرده از نرم افزار winrar یا winzip استفاده نمایید .


قانون اساسی

قانون محاسبات عمومی

قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت

قانون مناقصات

قانون مدیریت خدمات کشوری

قوانین بودجه سنواتی و ضوابط اجرایی آنها96-87  • قانون برنامه پنجم توسعه   
قانون برنامه پنجساله ششم کل کشور قانون مالیاتهای مستقیم قانون احکام دائمی توسعه

آیین نامه اجرایی بند (ب) ماده 29 قانون احکام دائمی توسعه


قانون هدفمند کردن یارانه ها
 قانون مالیات بر ارزش افزوده قانون تامین اجتماعی قانون وصول برخی از درآمدهای دولت قانون برنامه و بودجه قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور قانون رفع موانع تولید رقابت پذیروارتقای نظام مالی کشور
قانون تفسیر ماده 36 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور
بيشتر
کلیه حقوق این پورتال متعلق به وزارت امور اقتصادی و دارایی می باشد
^