پیوندها

***************** صورتجلسات ذیحسابان 1398 ****************
صورتجلسه ذیحسابان مورخ 25-02-98
صورتجلسه ذیحسابان مورخ 27-01-98
صورتجلسه ذیحسابان مورخ 20-01-98***************** صورتجلسات ذیحسابان 1397 ****************

صورتجلسه ذیحسابان مورخ 25 اسفند

صورتجلسه ذیحسابان مورخ 07-12-97

صورتجلسه ذیحسابان 24 بهمن 97 - با حضور مدیرکل
صورتجلسه ذیحسابان مورخ 02-11-97

صورتجلسه ذیحسابان مورخ 02-10-97 - ارزیابی عملکرد ذیحسابان
صورتجلسه ذیحسابان مورخ 21-08-97 - موضوع کنترل های داخلی
صورتجلسه ذیحسابان مورخ 01-08-97
صورتجلسه ذیحسابان مورخ 30-07-97
صورتجلسه ذیحسابان مورخ 21-07-97
صورتجلسه ذیحسابان مورخ 18-07-97


​***************** صورتجلسات ذیحسابان 1396 ****************
صورتجلسه مورخ 19-10-96      - موضوع عملکرد ذیحسابان درخصوص سامانه سادا
صورتجلسه مورخ 5-10-96 - موضوع : اسنادخزانه اسلامی و پیگیری مصوبات جلسه قبل

صورتجلسه مورخ 1-9-96 - موضوع : بند الف ماده 27 قانون الحاق 2 و بندالف تبصره 19 قانون بودجه 96 ودستورالعمل های مربوط
صورتجلسه مورخ 03-07-96  موضوع : پروژه اولویت دار مولد سازی و مدیریت دارایی های دولت
صورتجلسه مورخ 02-08-96  موضوع : بخشنامه انعقاد پیمان اجرای کارهای ساختمانی به صورت سرجمع
صورتجلسه مورخ 09-08-96  موضوع : ادامه بررسی بخشنامه انعقاد پیمان کارهای ساختمانی به صورت سرجمع
صورتجلسه مورخ 25-07-96 موضع آیین نامه اجرایی بند (ز) و بند (ه) قانون بودجه سال 96 کل کشور

بررسی چالش های استفاده از ظرفیت بند (و) تبصره (5) قانون بودجه سال 96
صورتجلسه مورخ 29-01-96 - بررسی ضوابط اجرایی قانون بودجه 96
صورتجلسه مورخ 12-02-96- موضوع قانون بودجه سال 1396 موادی از قانون برنامه ششم 
همایش ارزیابی نظام بخش عمومی مورخ 19-2-96
ضورتجلسه مورخ 2 خرداد 96
***************** صورتجلسات ذیحسابان 1395 ****************

صورتجلسه مورخ  951028
صورتجلسه مورخ  951007
صورتجلسه مورخ  950930
صورتجلسه مورخ  950923
صورتجلسه مورخ  950916
صورتجلسه مورخ  950819
صورتجلسه مورخ  950812
صورتجلسه مورخ  950728
صورتجلسه مورخ  950714
صورتجلسه مورخ  950401
صورتجلسه مورخ  950226

*********************************************************************************
*********************************************************************************
کلیه حقوق این پورتال متعلق به وزارت امور اقتصادی و دارایی می باشد
^